Familliesammenføring med ægtefælle eller samlever

Danmarks nye regering lægger op til – og har allerede gennemført – flere stramninger på udlændingeområdet. De seneste regler er vedtaget d. 4 juni 2018 indenfor ægtefællesammenføring, som betyder at tilknytningskravet er blevet afskaffet, men til gengæld er der introduceret et nyt intregrationskrav, som også populært bliver kaldt det nye pointsystem. 

Det betyder for dig, at forløbet op til en succesfuld familiesammenføring gradvist bliver mere kompliceret. Allerede i dag er det nødvendigt at indsende mere end 50 dokumenter til en almindelig ansøgning.

NemFamiliesammenføring ApS er specialiseret i udarbejdelse af ansøgninger til familiesammenføringer, og opholdstilladelser, samt løbende kontakt med de relevante myndigheder på vores klienters vegne.

Vi har hjulpet herboende danskere med at hente ægtefæller, børn og familiemedlemmer til Danmark fra næsten alle lande i verdenen bl.a. Thailand, Brasilien, Afghanistan, Filipinnerne, USA, Australien, Japan, Marokko osv. 

Vi kan også hjælpe dig. Det starter med en gratis og uforpligtende samtale om din situation og hvad dine muligheder er.

Tag kontakt nu og få hjælp til familiesammenføring. Første opkald og samtale er altid gratis. Ring 81 61 91 39 eller skriv til ss@vejentil.dk.

De grundlæggende betingelser for ægtefællesammenføring er:

  1. Ansøgerens og dens herboende alder, også kaldet 24-års-reglen eller 24-års-kravet.
  2. Herboendes statsborgerskab eller opholdsstatus samt bopæl.
  3. Krav til ægteskab eller samlivsforhold.
  4. Parternes samliv på fælles bopæl.

24-års-reglen

Betingelse for at udstede en opholdstilladelse til en ægtefælle eller samlivspartner er, at begge er over 24 år. Dette er en absolut betingelse.

Formålet er at mindske risikoen for tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber, der har til formål at udløse familiesammenføring.

Der kan kun dispenseres hvis ganske særlige grunde taler for. Det kunne være hvis den herboende er omfattet af positivlisten i udlændingeloven § 9a, eller hvis parterne bliver henvist til at leve som familie i et land hvor herboende ikke har mulighed for at indrejse og tage ophold sammen med ansøgeren.

Disse eksempler er ikke udtømmende. Det eneste der kan siges klart er at 24-års-reglen kan fraviges, hvor nægtelse af familiesammenføring grundet i dette, hvis det strider i mod Danmarks internationale forpligtelser.

Opholdsstatus

Der findes 3 grupper af herboende, som hvis statsborgerskab/opholdsstatus har betydningen for adgangen til familiesammenføring.

  1. Dansk indfødsret
  2. Statsborger i et andet nordisk land
  3. Udlændinges opholdstilladelse efter § 7 og § 8.

Disse personer har ret til at få ægtefælle til DK, hvis samtlige betingelser er opfyldt i § 9.

For andre herboende udlændinge er det en betingelse for familiesammenføring, at den herboende har tidsubegrænset opholdstilladelse her i landet i mere end de sidste 3 år, som er en absolut betingelse.

Eftersom fristen for opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse som udgangspunkt er 5 år, kan disse udlændinge først opnå familiesammenføring efter 8 års lovligt ophold i Danmark. Betingelsen for at dispensere fra 3 års venteperioden, kræver helt særlige grunde.

For fastboende i Danmark er det en betingelse for familiesammenføring at den herboende ægtefælle/partner kan betragtes som fastboende i DK, hvilket indebærer et krav om fast bopæl hvor der tages udgangspunkt i den officielle folkeregistertilmelding

Krav til ægteskab eller samlivsforhold

Et krav til ægteskabet, som er en forudsætning for familiesammenføring, er at ægteskabet opfylder de grundlæggende gyldighedsbetingelser ifølge dansk ret hvilke er:

  1. Et krav til selve ægteskabsindgåelsen. Begge parter skal være til stede under vielsen, og de skal begge samtykke til det.
  2. Der stilles visse formelle krav til vielsesmyndigheden. Ægteskaber der er indgået i en religiøs instans, som ikke er godkendt at staten vil ikke blive anerkendt som et grundlag for at opnå opholdstilladelse.
  3. Ægteskabsbetingelser. De almindelige principper i dansk ret skal respekteres, som betyder at fx bigamiske forhold ikke anerkendes,  dvs. man kan ikke have flere koner.

For ugifte samlevende stilles der yderligere krav end ægteskab. Det kræver at parterne har haft fast samlivsforhold af længevarende varighed.

Opholdstilladelse for en samlivspartner, beror på en konkret og samlet vurdering hvilket betyder afgørelsen vil være skønspræget. Udgangspunktet i praksis er at man har et varighedskrav på ca. 1½-2 år. Det betyder ikke at et kortere samlivsforhold ikke kan være tilstrækkelig, hvis der har været andre grunde til hindring for samliv.

I betragtningen tages der udgangspunkt i forholdets fasthed, herunder hvor længe har parterne kendt hinanden, hvilket sprog de kommunikere på, hvilken kontakt, telefon, breve, osv. samt fælles børne planer, boligplaner med henblik på genetablering af samlivet.

 Aktuelt samliv på fælles bopæl

Det er en betingelse for at opnå opholdstilladelse, at ægtefællerne eller samlivspartnerne bor på fælles bopæl.

For ægtefæller skal de bo sammen efter ægteskabet, men det er ikke et krav inden ægteskabets indgåelse. Det er det derimod med samlivspartner, hvor man inden ansøgningen skal have boet sammen.

Midlertidlig adskillelse kommer an på en konkret vurdering hvor det tages i betragtning om der har været en grund til dette. Det kan være forskellige arbejdspladser i forskellige dele af landet.

Kontrol med samliv på fælles bolig. Det er et krav at man underskriver en samlivserklæring hvori man skriver under på man bor sammen. Politiet kan aflægge uvarslet besøg for at checke om man reelt bor sammen. Dette samlivkontrol besøg bliver sendt videre til udlændingestyrelsen, som kan bruge det i sagen til at udstede opholdstilladelse.

Der skal være objektive konstaterebare forhold som giver anledning til tvivl om faktisk samliv, det kan være de ikke snakker samme sprog, eller kun har kendt hinanden ganske kort inden ægteskab.

 

 

 

Sie können sich auch Folgendes ansehen:

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk