Turist visum/Besøgsvisum

Korttidsophold opholdstilladelse også kaldet turist visum er en opholdstilladelse som bliver tildelt en udlænding så vedkommende kan besøge Danmark i højst 90 dage indenfor en periode af 180 dage.

Et turist visum eller besøgsvisum som man også kalder det bliver normalt udstedt af ambassaderne rundt omkring i de forskellige lande. I nogle lande hvor der ikke findes en dansk ambassade, har man aftaler med andre nordiske ambassader, såsom den svenske eller norske ambassade.

Der er nogle forskellige krav såsom rejseforsikring, billet-kopier, selvforsøgende mulighed.

Vi vil komme nærmere ind på dem nedeunder:

For at indrejse til Danmark, kræver det at man har de korrekte dokumenter og kan forevise dem ved paskontrol/immigration ved en Schengen grænse. Det er ofte det første EU-land man lander i som checker dette.

Alle EU-borgere er undtaget herfra, og EU-borgere betyder at man er i besiddelse af et EU-pas.

Kommer man fra et land udenfor EU, skal man have visum for at komme ind, undtagen de visumfrie lande såsom Serbien, Indonesien, Japan osv.

Alle andre skal have et gyldigt visum i deres pas, som kan udstedes med et maksimum 90 dage besøgsvisum. Ofte gælder perioden indenfor 180 dage, men man kan kun opholde sig indenfor EU i maksimum 90 dage indenfor 180 dage.

Dette er det mest anvendte visum for udlændinge, når de gerne vil besøge Danmark i forbindelse med turisme, familiefest, bryllup osv.

Hvordan får man visum?

Besøgsvisum til Danmark, og Schengen landene, kræver at ansøger udarbejder en ansøgningen, som skal indleveres hos den danske ambassade eller et tredje firma som ambassaden henviser til.

Det kræver at ansøgeren møder personligt op i lokalerne, og afgiver biometri, samt indleverer ansøgningen fysisk.

Det kræver ofte også at den herboende familie eller venner afgiver samtykke om at invitere vedkommende, og står inde for ansøger økonomisk. Det kan udarbejdes online, som hedder VU2 online, men i mange lande kommer ansøger ikke direkte til ambassaden, og derfor er den online version ikke fuldt brugbar eller pålidelig i praksis.

Alt skal altså helst laves i hånden, og ansøger skal have dette i hånden ved personlig fremmøde.

I teksten nedeunder kommer jeg ind på hvilke ting som er vigtige for ansøgningen, og hvilke procedurer de offentlige myndigheder følger og hvordan man bedst kan gøre sit for at gøre ansøgningen fuldkommen, og dermed undgå afslag.

Biometri

Der skal indsamles biometriske identifikatorer, når ansøgningen indgives, uanset hvordan indsamlingen af ansøgninger er organiseret.

En førstegangsansøger skal fotograferes eller have scannet sit fotografi, når ansøgningen indgives, og hans fingeraftryk skal indsamles. Alle ansøgere skal have et fotografi scannet eller taget, hver gang der indgives en ansøgning.

Værten (person i Danmark)

For at opnå besøgsvisum kræver det også at den herboende, altså værten sender en ansøgning som indeholder:

 1. En kopi af værtens id-kort eller
 2. Af persondatasiden i værtens pas,
 3. En opholdstilladelse,
 4. En bopælsattest (skøde, lejekontrakt)
 5. Bevis for indkomst.
 6. Seneste kontoudtog.
 7. Ansøgeres ansættelseskontrakt (gerne med en leave note).
 8. Et brev med en invitation med værten cpr nr. og ansøgeres pasnummer.
 9. En officiel invitation bilag såsom bryllupskort, fødselsdagskort, planlagt hotel besøg.

Dette er en liste med de ting som man kan tilføje ansøgningen, som vil hjælpe på sagen. Det er ikke nødvendigt at tilføje alle bilag som ovenstående, men så mange som muligt helst hvis man vil opnå positiv resultat.

Skal man fx. giftes med en ansøger fra et tredje-land, i Danmark, er det vigtigt at man tilføjer ægteskabserklæringen, som man kan få fra kommunen.

Vurdering af om man får visum

Ofte bliver afgørelsen truffet af ambassaden selv. I særlige tilfælde bliver den sendt videre til styrelsen i Danmark.

En af de mest anvendte afslagsgrunde, er at man tror ikke på ansøger vil forlade Danmark eller EU.

Vurderingen af, om en ansøger har til hensigt at forlade medlemsstaternes område inden visummets udløb, afhænger i høj grad af den pågældendes

 1. Socioøkonomiske situation i hjemlandet
 2. Stabiliteten i ansættelsesforholdet
 3. Den økonomiske situation
 4. Familiemæssige tilknytning.

Ved hjælp af denne vurdering er det muligt at fastslå, hvor stor risiko der er for, at ansøgeren ulovligt forbliver på medlemsstaternes område, som er den mest anvendte afslagsgrund for ansøgere som kommer fra tredjelande.

Finansielle midler

Eksistensen af “de finansielle midler” kan bevises ved hjælp af nyere kontoudtog, der viser bevægelser i midlerne over et vist tidsrum (mindst de seneste tre måneder). Det hjælper ikke at indbetale et højt beløb på en konto ugen før man søger om besøgsvisum. Man skal helst indleverer konto udtog for de seneste 3 måneder.

Udover dette kan man bevise sin beskæftigelse eller oplysninger om erhvervsmæssig status, kontoudtog og bevis for indbetaling af socialsikringsbidrag.

Man kan også tilføje et leave note, som er et dokument, hvor det fremgår at ansøgere er ansat et sted, eller er studerende et sted, og har fået ‘lov til’ at rejse, altså fået fri fra skolen eller ferie fra arbejdet.

“Ejerskabet af fast ejendom” kan bevises ved hjælp af et skøde.

“Den familiemæssige tilknytning” kan bevises ved hjælp af en vielsesattest eller et dokument vedrørende forældre og/eller børn og deres bopæl.

Dokumentationen kan bestå af:

 1. Nyere kontoudtog, der viser bevægelser over et vist tidsrum (mindst tre måneder)
 2. Kreditkort og et kreditkortudtog
 3. Kontanter i konvertibel valuta
 4. Rejsechecks
 5. Lønsedler
 6. Bevis for beskæftigelse
 7. Registreret bevis for underhold og/eller privat indlogering
 8. Fødseslattest
 9. Leave note

Konsulaterne eller ambassaden skal tage hensyn til:

• om ansøgeren får gratis logi her i Danmark

• om udgifterne til opholdet dækkes fuldt ud eller delvis af en pålidelig sponsor fx. ægtefælle eller forældre.

Hvad er en tilstrækkelig rejsesygeforsikring?

Man skal altid have en gyldig rejseforsikring som også bliver kaldet EU-insurance i udlandet, hvor mindstedækningen skal være på 30 000 EUR, i tilfælde af sygdom.

Det er et krav at man har dette dokument med ved indlevering af ansøgningen.

Hvad kigger ambassaden/styrelsen på?

Myndighederne undersøger, om ansøgeren opfylder indrejsebetingelserne som er:

A: Vurdere risikoen for ulovlig indvandring, og om ansøgeren agter at forlade medlemsstaternes område før udløbet af det visum, der ansøges om, og 

B:Vurdere om ansøgeren udgør en risiko for medlemsstaternes sikkerhed eller folkesundhed.

Hvor indgående undersøgelser der foretages, afhænger af den risiko, ansøgeren udgør i forhold til den pågældendes nationalitet, lokale forhold og den pågældendes profil og personlige historie.

Et tidligere visumafslag skal ikke automatisk medføre afslag på en ny ansøgning, og hver ansøgning skal vurderes særskilt og på grundlag af alle disponible oplysninger.

Mans skal indleverer alle de relevante dokumenter og man kan ikke regne med at myndighederne kan indhente dokumenter selv fra andre myndigheder.

Hvis en ansøger, der indgiver en ufuldstændig ansøgning, bliver der vurderet at han/hun enten ikke tager sin ansøgning alvorlig eller ikke er i stand til at fremlægge de krævede dokumenter, og konsulatet skal i princippet træffe sin afgørelse på grundlag af ansøgningen, således som den indgives, uanset om den er fuldstændig eller ej.

Vurdering af risiko:

Vurdering af risikoen for ulovlig indvandring og af, om ansøgeren agter at forlade medlemsstaternes område før udløbet af det visum, der ansøges om skal det vurderes:

– risikoen for, at ansøgeren ulovligt indvandrer på medlemsstaternes område (dvs. at ansøgeren bruger turisme, forretninger, uddannelseskurser eller familiebesøg som påskud for permanent at slå sig ulovligt ned på medlemsstaternes område), og

– om ansøgeren forpligter sig til at forlade medlemsstaternes område før udløbet af det visum, der ansøges om.

Inden for rammerne af det lokale Schengensamarbejde skal konsulaterne definere de “ansøgerprofiler”, der udgør en særlig risiko afhængigt af lokale forhold, og tage hensyn til den generelle situation i opholdslandet (f.eks. politisk ustabile områder, stor arbejdsløshed og omfattende fattigdom).

Her er alle lande delt op i 5 kategorier.

Profilerne kan baseres på, hvor stabil ansøgerens socioøkonomiske situation er, men hver enkelt ansøgning skal vurderes særskilt uafhængig af de eventuelle “profiler”, der er blevet udarbejdet. Hvor stabil den enkeltes situation er, afhænger af en række faktorer:

 1. familiebånd eller andre personlige bånd i opholdslandet
 2. familiebånd eller andre personlige bånd i medlemsstaterne
 3. ægteskabelig status
 4. beskæftigelsessituation (lønniveau, hvis den pågældende er arbejdstager)
 5. hvor regelmæssige indtægter ansøgeren eller dennes ægtefælle, børn eller andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt, har (arbejdstager, selvstændig, pension, indtægter fra investeringer osv.)
 6. indtægtsniveau
 7. social status i opholdslandet (f.eks. valgt til et offentligt embede, repræsentant for en ikke-statslig organisation, erhverv med høj social status, advokat, læge, universitetsprofessor)
 8. ejendomsbesiddelser. Faktorerne kan variere afhængigt af ansøgerens opholdsland.

Et eksempel: En tredjelandsstatsborger, der er visumpligtig, og som lovligt opholder sig i et andet tredjeland, hvis statsborgere ikke har visumpligt, er fritaget for visumpligten (en indisk statsborger, der opholder sig i Canada, eller en kinesisk statsborger, der opholder sig i USA) udgør normalt en meget begrænset risiko for ulovlig indvandring til medlemsstaterne.

Objektiv vurdering: Den socioøkonomiske situation kan også variere: en arbejdsløs visumansøger kan have en meget stabil økonomisk situation, og en velbetalt ansøger kan overveje ulovlig indvandring af personlige årsager. Alle elementer skal tages i betragtning for at sikre en objektiv vurdering. Andre aspekter, der skal kontrolleres:

 1. tidligere ulovlige ophold i medlemsstaterne
 2. tidligere misbrug af social velfærd i medlemsstaterne
 3. en række på hinanden følgende forskellige visumansøgninger (visa til kortvarigt ophold eller til længerevarende ophold), der indgives med henblik på forskellige formål, der ikke har noget med hinanden at gøre
 4. hvor troværdig en person, der inviterer en anden, er, når invitationen fremlægges.

I forhold til en familiesammenføring

Hvis du har fået afslag på turist visum, særligt på baggrund af tilknytningskravet, kan man søge om besøgsvisum også kaldet turist visum.

Der findes særlige regler for hvordan man opnår dette. Man skal sende afslaget på familiesammenføring med ind i forbindelse med en ansøgning om besøg, hvilket igen kræver fuld oversigt over de personlige, ægteskabsretlige og boligforhold som kræves i forbindelse besøgsvisum.

Et visum gives med henblik på ophold af kortere varighed, dvs. højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Du kan normalt kun få visum til at besøge din ægtefælle, hvis alle betingelserne for, at du kan få opholdstilladelse, er opfyldt. Der bliver derfor lagt vægt på informationerne som man har indgivet ved en familiesammenføring.

Herunder bliver din sag undersøgt, om din ægtefælle råder over en passende bolig, og om han/hun har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Det kan være en god ide at bevise at ens ægtefælle kan stille en økonomisk sikkerhed. Hvis betingelserne for at give dig opholdstilladelse fortsat er opfyldt, når du søger om visum, og hvis du opfylder de grundlæggende betingelser for at få et visum – du skal fx have et pas – vil du som udgangspunkt kunne få visum til Danmark!

Afslag

Generelt  gives afslag på en ansøgning om et ensartet visum, hvis behandlingen af ansøgningen fører til en eller flere af følgende konklusioner:

a) Ansøgeren har fremlagt et falsk eller forfalsket rejsedokument.

b) Ansøgeren har ikke fremlagt dokumentation for formålet med og vilkårene for det forventede ophold.

c) Ansøgeren har ikke bevist, at vedkommende har tilstrækkelige subsistensmidler til hele det forventede ophold eller til at kunne rejse tilbage til hjem- eller bopælslandet eller til transit til et tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse, eller at den pågældende er i stand til at skaffe sig disse midler på lovlig vis.

d) Ansøgeren har allerede opholdt sig på medlemsstaternes område i 90 dage i den igangværende periode på 180 dage på grundlag af et ensartet visum eller et visum med begrænset territorial gyldighed.

e) Ansøgeren er en person, der er indberettet til SIS med henblik på at nægte vedkommende indrejse.

f) Ansøgeren anses for at udgøre en trussel for medlemsstaternes offentlige orden, nationale sikkerhed, folkesundhed eller internationale forbindelser, navnlig når den pågældende er indberettet som uønsket i medlemsstaternes nationale databaser med henblik på at give afslag af nævnte grunde.

g) Ansøgeren fremlægger ikke bevis for, at vedkommende i givet fald har tilstrækkelig og gyldig rejsesygeforsikring.

h) Der er begrundet tvivl om ægtheden af den dokumentation, der er fremlagt af ansøgeren, eller om rigtigheden af indholdet, om troværdigheden af de udsagn, der er fremsat af ansøgeren, eller om dennes hensigt om

Når et konsulat eller ambassade giver afslag på en visumansøgning, ufyldes en standardformular med henblik på at meddele og begrunde afslaget, idet årsagen/årsagerne SKAL præciseres, og forelægge formularen for den berørte tredjelandsstatsborger,

Klage:

Ansøgere, der har fået afslag på visum, har ret til at påklage afgørelsen. Klagesagen skal føres mod den medlemsstat, der har truffet den endelige afgørelse vedrørende ansøgningen. Når ansøgeren gives meddelelse om afslaget, skal den pågældende informeres om den procedure, der skal følges, hvis vedkommende ønsker at klage. Klagen kan indgives til Udlændingenævnet mod betalt gebyr.

 

 

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk