Familiesammenføring med børn eller andre familiemedlemmer

Familiesammenføring med børn eller andre familiemedlemmer.

For at få tilladelse til ophold hos forældremyndighedens indehaver stilles der krav til barnet såvel som forældremyndighedens indehaver. Der er mulighed for dispensation efter humanitære grunde.

Tag kontakt nu og få hjælp til familiesammenføring. Første opkald og samtale er altid gratis. Ring 81 61 91 39 eller skriv til ss@vejentil.dk.

Det findes tre kategorier af børn:

1. Børn under 15 år.

2. Børn mellem 15 og 18 år.

3. Adoptivbørn, plejebørn og ophold hos nær familie.

Der kan udstedes opholdstilladelse til et barn under 15 år af en i Danmark fastboende eller denne ægtefælle, når barnet bor hos forældremyndighedens indehaver.

Krav til barnet:

 • Under 15 år, og denne betingelse er absolut. Tilladelse til familiesammenføring for gruppe 2 bliver givet efter anden bestemmelse.
 • Ugift.
 • Ikke har stiftet selvstændig familie.
 • Ikke have etableret egen selvstændig bolig.

Krav til forældremyndighedens indehaver:

 • Fastboende i Danmark.
 • Have dansk statsborgerskab, eller andet nordisk land.
 • Opholdstilladelse efter flygtninge reglerne.
 • Tidsubegrænset opholdstilladelse.

Dispensation:

 • Hvis en nægtelse af familiesammenføring vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.
 • Hvis det på grund af alvorlige sygdomme eller alvorligt handicap vil være humanitært uforsvarligt at henvise den herboende forældre til at tage ophold i et andet land med manglende pasnings- eller behandlingsmuligheder.
 • Hvis den herboende forældre har forældremyndighed over mindreårige børn bosiddende i Danmark.
 • Hvis hensynet til barnets tarv under de konkrete omstændigheder tilsiger, at der gives tilladelse til familiesammenføring. Fx hvor et afslag på opholdstilladelse til et barn over 15 år betyder det skal adskilles fra mindreårige søskende.
 • Hvis forældrene har særlig erhvervsmæssig tilknytning til Danmark.

Beviskrav:

Da sagen skal oplyses så godt som muligt, er der en særlig regel i loven, hvor det påhviler ansøgeren som udgangspunkt, at vedkommende skal godtgøre sin alder og slægtskab med herboende.

Det ordnes ved DNA prøve om barnet faktisk er forældrenes, for at fastslå tilknytningen, hvis relationen ikke er tilstrækkelig dokumenteret.

Betingelse og krav opfyldte, men barnet nægtes opholdstilladelse:

Selvom betingelserne er opfyldt kan der nægtes familiesammenføring, hvis udsigterne til integration ser vanskelige ud. Eller hvis forældrene har begået kriminalitet mod børn.

Tilladelse til ophold hos andre herboende personer:

Der kan udstedes opholdstilladelse til mindreårige udlændinge – personer under 18 år – med henblik på ophold hos andre i Danmark fastboende personer end forældremyndighedsindehavere, når opholdstilladelsen gives med henblik på enten adoption, ophold som led i et plejeforhold eller, hvis særlige grunde taler derfor, ophold hos barnets nærmeste familie.

Krav til barnet:

 • Under 18
 • Ophold hos anden end forældremyndighedens indehaver
 • Adoption, plejeforhold, eller hvis særlige grunde hos nærmeste familie.

Krav til herboende:

Det er de sammen overstående. Udover at være fastboende i Danmark skal opholdstilladelsen være en af de fire ovenstående nævnte.

Supplerende betingelser for opholdstilladelse til børn

Som udgangspunkt kræves det ikke af forældrene at de skal godtgøre forsørgelsesevnen. Kun hvis væsentlige hensyn taler derfor. Et eksempel kunne være hvis forældrene ikke har haft forudgående kontakt med barnet i længere periode inden familiesammenføring ansøgningen.

Hvis det er andre en forældrene der skal sammenføres med barnet er det betingelse at de skal godtgøre evnen til at forsørge barnet.

Hvis væsentlige hensyn taler derfor kan det også være en betingelse at den herboende person skal råde over egen bolig af rimelig størrelse.

Integrationspotentiale

Hvis barnet er over 6 år, kan opholdstilladelse til barnet kun gives hvis der er mulighed for at opnå en vellykket integration. Ved denne vurdering bliver der lagt vægt på begge forældre er danske og deres forhold.

Formålet er at modvirke forældre der bevidst lader deres børn blive i hjemlandet med en af forældrene for så at lade dem komme til Danmark senere når de er voksne. Barnet skal komme til Danmark så tidligst som muligt, for at opnå en vellykket integration.

Vurderingen beror på en samlet og konkret vurdering af alle elementer i sagen. Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt betyder det ikke automatisk afslag. Barnets integrationspotentiale er et skøn som bygger på en konkret vurdering.

Der lægges vægt på følgende punkter: 

 • Barnets sprogkundskaber.
 • Længden og karakteren af opholdet i hjemlandet og Danmark.
 • Herboende forældres forhold – altså om de er integreret så barnet har nemmere til en vellykket integration.
 • Har forældre gennemført dansk uddannelse eller andre uddannelser.
 • Har forældre fuldtidsbekæftigelse, og evt. deltaget i frivillige foreninger, organisationer osv.
 • Haft løbende kontakt med barnet i hjemlandet og støttet økonomisk.
 • Derudover skal der som noget nyt tillægges vægt på forældrene i hjemlandet har vist vilje til at tage sig af barnet. Fx hvis barnet er vokset op uden forældrene tilstedeværelse.
 • En væsentlig ændring i forholdene i hjemlandet, som har gjort dem som tager sig af barnet i hjemlandet ude af stand til at tage sig af barnet.

2-års kravet:

Som udgangspunkt gælder betingelsen om grundlaget for en vellykket integration ikke, hvis ansøgningen indgivet senest 2 år efter at den herboende forældre opfylder betingelserne som nævnt ovenstående.

Hvis fristen bliver overskredet tages der en vurdering af herboendes integration.

Fristen på 2 år skal tidligst regnes fra barnets fyldte 6 år, hvilket betyder børn op til 8 år ikke skal integrationsvurderes, selvom den herboende forældre først søger barnet familiesammenført senere end de 2 år, det har været muligt.

Man kan sige at jo yngre barnet er jo bedre chancer er der for at barnet opnår opholdstilladelse.

Dispensation

Der kan gives dispensation til disse betingelser hvis det åbenbart strider imod internationale forpligtelser eller hensyn til barnets tarv.

Hvis barnet har haft opholdstilladelse i Danmark tidligere og denne er bortfaldet kan en ny opholdstilladelse kun udstedes hvis hensynet til barnets tarv taler for.

Ved denne vurdering tillægges der særlig vægt på barnets opvækst her i landet og barnets sociale forhold og netværk. Derudover har det betydningen om barnet er blevet sendt ufrivilligt til hjemlandet til en genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang.

Der findes en dom, som omhandler Osman, som fik afslag af Københavns byret til opholdstilladelse selvom hun havde tilbragt noget af sin barndom her. Den Europæiske menneskerettighedsdomstol gav Osman genoprejsning og hun fik lov til at blive.

Denne dom førte til en justering i praksis, således at der i højere grad blev lagt vægt på om barnet har tilbragt sine formative år her i Danmark.

Spærreperiode for voldelige forældre

Forældre der har udøvet vold på enten ægtefælle eller barn, kan ikke søge om familiesammenføring i 10 år. Da de får en karantæne. Denne betingelse kan der dispenseres fra efter ganske særlige grunde.

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk