Blog

Dansk indfødsret – Dansk statsborgerskab

For at erhverve sig dansk indfødsret skal man leve op til en række krav:

For det første stilles der krav om, at ansøgeren skal have permanent opholdstilladelse.

Der stilles for at få permanent opholdstilladelse krav om, at ansøger skal have været i Danmark i 8 år, så man har ofte været her i over 9 år, når man skal søge om dansk indfødsret.

Økonomi

Hvis man vil erhverve dansk indfødsret, må ansøger ikke have gæld til det offentlige.

Der stilles ydermere krav om, at man skal være selvforsørgende. Med selvforsørgende menes, at man i de seneste 2 år ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Derudover må ansøger indenfor de seneste 5 år ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i en periode på sammenlagt mere end 4 måneder. Der er ofte tale om kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelser, ressourceforløbsydelser, ledighedsydelse eller integrationsydelse.

Straffeattest

Der stilles yderligere krav om, at man skal have en ren straffeattest. Alt efter hvilken type kriminalitet man har begået, gælder der en karensperiode. Det vil sige, at der er, alt efter hvor grov en form for kriminalitet man har begået, er en tid, hvor man ikke kan erhverve sig dansk indfødsret.

Prøver

I forhold til prøver stilles der krav om, at man skal have prøve i dansk 3 og indfødsretsprøven af 2015.

Ovenstående betingelser kan i nogle tilfælde fraviges ved sygdom, hvis man falder indenfor handicapbegrebet i FN’s handicapkonvention.

Ved dispensationstilfælde skal sagen forelægges for Indfødsretsudvalget ved sagsbehandlingen. Indfødsretsudvalg består af en række politikere som får forlagt sagerne.

Krav til ansøgning

Som udgangspunkt skal man søge dansk indfødsret med sit Nem-id gennem borger.dk online. Dette kan dog fraviges, såfremt ansøger er fritaget fra digital post. Der skal vedlægges dokumentation for dette.

Gebyr

Der skal ved indgivelse af ansøgningen betales et gebyr. Gebyret er 3.800 DKK (2019-niveau). Hvis en ansøger får et afslag på ansøgning om dansk indfødsret, kan man ikke klage. Man skal genoptage sagen. Ved genoptagelse gælder det gebyr, man betalte første gang der blev søgt dansk indfødsret.

Hvis et barn under 18 år skal erhverve dansk indfødsret, skal barnets forældre søge om dansk indfødsret.

Hvis det ikke er muligt for barnets forældre at erhverve dansk indfødsret, må barnet som udgangspunkt vente, til det er over 18 år og derefter ansøge om dansk indfødsret.

Sidst skal det tilføjes, at en ansøgning om dansk indfødsret ikke er en forvaltningsretlig foranstaltning men en lovmæssig foranstaltning, da en ansøgers statsborgerskab skal vedtages ved lov. Af den grund gælder Forvaltninglovens regler ikke.

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk