Blog

Betingelser for ægtefællesammenføring

Krav til begge:

 • Det kræver et gyldigt ægteskab eller fast samliv
  1. Et gyldigt ægteskab skal kunne anerkendes efter dansk ret. Det skal derfor være indgået efter gældende regler i det land, hvor vielsen er foretaget, og det skal være i overensstemmelse med grundlæggende danske retsprincipper. Det vil sige, at begge parter fysisk skal have været til stede under vielsen, ægteskabet må ikke være indgået ved stedfortræder, og begge parter skal være fyldt 18 år ved vielsen.
  2. Fast samliv kan også udgøre grundlag for en ægtefællesammenføring. Her forstås, at parterne har boet sammen på samme adresse i mindst ca. 1 år og 6 måneder, hvilket bl.a. kan dokumenteres ved en fælles lejekontrakt eller fælles bopælsregistrering. Desuden kan dokumentation for længerevarende ophold i hinandens bopælslande også benyttes, hvis det kan sandsynliggøres, at samleverne har boet sammen under opholdene.
 • Ægteskabet eller samlivet skal være indgået efter eget ønske
  1. Der kan nægtes opholdstilladelse, hvis Udlændingestyrelsen ikke anser det som troværdigt, at ægteskabet eller samlivet er indgået efter eget ønske. Dette vurderes blandt andet ud fra parternes personlige kontakt forud for ægteskabets indgåelse, alder, ægteskabets varighed, kontakten mellem familierne forud for ægteskabets indgåelse samt økonomiske, arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige eller andre forhold.
 • Ægteskabet eller samlivet må ikke være indgået udelukkende for at få opholdstilladelse
  1. Ægteskabet eller samlivet vil anses som pro forma-ægteskab, hvis dette udelukkende er indgået med henblik på at få opholdstilladelse. Udlændingestyrelsen foretager en konkret vurdering af alle forhold i sagen. Der ses bl.a. på, om der har været fælles bopæl, om der kommunikeres på samme sprog, hvor stor en aldersforskel der er, evt. tidligere ægteskaber, om der er fælles børn, og hvilket kendskab der var til hinanden før ægteskabets/samlivets indgåelse.
 • 24-års kravet
  1. Som udgangspunkt skal begge parter være fyldt 24 år.
  2. Der kan dog ses bort fra 24-års kravet, hvis ansøgerens ægtefælle/samlever i Danmark har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn, er alvorligt syg eller har et alvorligt handicap, arbejder inden for et erhverv, som er omfattet af positivlisten eller arbejder i statens tjeneste og varetager en stilling med særlig udenrigs- eller sikkerhedspolitisk betydning for Danmark.
 • Integrationskravet
  1. Det er et krav, at parterne opfylder 4 ud ag 6 integrationsrelevante betingelser. 3 af betingelserne vedrører ansøger, mens de andre 3 vedrører ægtefællen/samleveren.

 

Krav til ansøger:

 • Besøgskravet:
  1. Der skal have minimum have været ét besøg i Danmark, enten som følge af opholdstilladelse, visum eller som visumfri. Der er ingen krav til opholdets længde, men kravet vil ikke være opfyldt, hvis landet kun har været besøgt som asylansøger.
 • Integrationsrelevante betingelser
  1. De 3 betingelser, som vedrører ansøger, er, at der skal være bestået en prøve i dansk 1 eller engelsk B1 niveau. Den anden betingelse, som kan søges opfyldt, er, hvis ansøger har været i fuldtidsarbejde i mindst 3 år ud af de seneste 5 år. Dette gælder både arbejde i Danmark og arbejde i udlandet. Den sidste betingelse omhandler beståelse af uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på et offentligt anerkendt uddannelsessted.
 • Bestå to danskprøver
  1. Ved opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring kræver det beståelse af først en danskprøve på A1-niveau eller højere og derefter en danskprøve på A2-niveau eller højere. Den første skal som udgangspunkt være bestået senest 6 måneder efter opholdstilladelsen er givet, mens den anden skal være bestået efter 9 måneder.

 

Krav til ægtefælle/samleveren:

 • Fast bopæl i Danmark i selvstændig bolig
  1. En selvstændig bolig har egen indgang og fremstår som en enhed. Det er ikke et krav, at boligen har eget køkken og bad. Der kræves en vis størrelse af boligen, så når der er sket familiesammenførelse, må der højst bo 2 personer pr. beboelsesrum, eller der skal være mindst 20 km2 pr. person.
 • Bolig må ikke være omfattet af boligkravslisten
  1. Boligen må ikke være omfattet af boligkravslisten på det tidspunkt, hvor der ansøges om familiesammenføring.
 • Selvforsørgende
  1. Ansøgers ægtefælle/samlever må ikke have modtaget ydelser inden for de seneste 3 år, da det som udgangspunkt er et krav, at ægtefællen/samleveren er selvforsørgende.
 • Økonomisk sikkerhed
  1. Som ansøgers ægtefælles/samlever skal der stilles en økonomisk garanti, som bruges til eventuelt fremtidige udgifter til hjælp til ansøger. Hvis ansøgningen om ægtefællesammenføring er indgivet fra og med den 1. juli 2018, skal der stilles en garanti på 102.000 kr, hvorimod hvis ansøgningen er indgivet før den 1. juli 2018, er garantien på 55.375,27 kr.
 • Må ikke være dømt for vold mod ægtefælle
  1. Det er et krav, at ansøgers ægtefælle/samlever ikke må være dømt for personfarlig kriminalitet mod ægtefælle inden for de seneste 10 år. Det omfatter bl.a. voldtægt, manddrab, simpel eller grov vold, frihedsberøvelse eller menneskehandel.
 • Integrationsrelevante betingelser
  1. Betingelsen om at skulle have bestået en prøve i dansk 3 skal altid opfyldes. Derudover er der en betingelse om at have været i fuldtidsarbejde i Danmark i mindst 5 år. Den sidste betingelse, som kan være opfyldt er at ansøgers ægtefælle/samlever har været under uddannelse i mindst 6 år.

 

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk