Blog

Betingelser for at opnå dansk statsborgerskab

For at opnå dansk statsborgerskab skal man igennem en indfødsretsprøve. Denne indeholder en række betingelser, som skal være opfyldte, for at man kan blive tildelt dansk statsborgerskab. Herunder kan du læse mere om de enkelte betingelser.

Betingelserne omhandler som udgangspunkt:

 1. Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet
 2. Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark
 3. Ophold
 4. Kriminalitet
 5. Gæld til det offentlige
 6. Selvforsørgelse
 7. Danskkundskaber
 8. Indfødsretsprøven af 2015

1. Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet

Denne betingelse omhandler, at ansøgeren lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund. Herunder skal ansøgeren ydermere erklærer at ville overholde den danske lovgivning heriblandt Danmarks Riges Grundlov. Derudover skal ansøgeren erklære at ville respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper.

2. Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark

Det kræves af ansøgeren, at denne har tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

Dette gælder dog ikke for: nordiske statsborgere, tidligere danske statsborgere, personer, der er af dansk afstamning, dansksindede sydslesvigere, ansøgere som på ansøgningstidspunktet har ophold i udlandet grundet deres danske ægtefælles arbejde i udlandet (med danske interesser) samt ansøgere, der er født i perioden fra d. 1. januar 1961 til d. 31. december 1978 af en dansk mor.

Betingelsen om tidsubegrænset opholdstilladelse gælder ikke for børn.

Kravet om bopæl gælder således heller ikke for: ansøgere, som på ansøgningstidspunktet har bopæl i udlandet grundet den danske ægtefælles arbejde i udlandet samt ansøgere, der er født i perioden fra d. 1. januar 1961 til d. 31. december 1978 af en dansk mor.

3. Ophold

Det er en betingelse for at opnå dansk statsborgerskab, at ansøgeren har haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark.

Der findes dog særlige betingelser for opholdsperioden for visse grupper af ansøgere. Læs mere om disse på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

4. Kriminalitet

Det er et krav for at opnå dansk statsborgerskab, at ansøgeren ikke:

 • Er idømt ubetinget frihedsstraf på 1 ½ år eller mere
 • Er idømt en ubetinget frihedsstraf på 60 dage eller mere for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13 (herunder terrorisme)
 • Er udvist bestandig

 

 1. Gæld til det offentlige

Det er et krav for at opnå dansk statsborgerskab, at ansøgeren ikke har forfalden gæld til det offentlige, herunder:

 • Tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om social service eller lov om aktiv socialpolitik og/eller tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om social bistand
 • Børnebidrag
 • Dagsinstitutionsbetaling
 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte
 • Tilbagebetaling af indskudslån (medmindre der er indgået en afdragsordning for tilbagebetaling)
 • Skatter og afgifter, medmindre det er besluttet, at disse forhold ikke kan lægges ansøgeren til last

6. Selvforsørgelse

Det er et krav, at ansøgeren er selvforsørgende. Ansøgeren må derfor ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for det seneste år. Derfor må ansøgeren i de seneste 5 år forud for lovforslagets fremsættelse ikke have modtaget hjælp i en periode på sammenlagt mere end 6 måneder.

7. Danskkundskaber

For at opnå dansk statsborgerskab er det et krav, at ansøgeren skal have bestået Prøve i Dansk 3 eller en anden danskprøve, som er af højere niveau eller tilsvarende. For nogle ansøgere vil det dog være tilstrækkeligt at have bestået Prøve i Dansk 2. Læs mere om de forskellige prøver her.

8. Indfødsretsprøven af 2015

Det er en betingelse, at ansøgeren skal kunne dokumentere at have bestået Indfødsretsprøven af 2015. Prøven skal dokumentere ansøgerens kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Prøven består af en række spørgsmål, som skal dokumentere ansøgerens viden om disse, og der kan findes forberedelsesmateriale

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk