Blog

Forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende barn

Når man skal søge om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, skelnes der mellem, på hvilken baggrund man har opnået familiesammenføring. Det betyder, at forskellige sager har forskellige betingelser, som skal være overholdt.

Der skelnes blandt andet mellem, om man har fået opholdstilladelse på baggrund af:

  • Familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever
  • Familiesammenføring som medfølgende barn

Ønsker man at vide mere om, hvilke specifikke regler der gælder i forbindelse med familiesammenføring som ægtefælle eller samlever, kan man læse mere om det på www.familiesammenføring.dk.

Herunder kan du læse mere om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få forlænget sin opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring som medfølgende barn.

Løbende betingelser for forlængelse af opholdstilladelse

Som udgangspunkt vil de regler, som gjaldt, da man søgte om opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, stadig være gældende. Derfor er det som udgangspunkt et krav, at man lever op til de samme betingelser.

Disse betingelser vil som udgangspunkt omfatte:

  • Et krav om, at den person (forælderen), som barnet er familiesammenført med, er fastboende i Danmark. Dertil skal barnet bo hos denne person, hvilket er et krav, der stilles i alle sager
  • Et krav om, at forælderen, som barnet er familiesammenført med, råder over en selvstændig bolig af en rimelig størrelse
  • Et krav om, at forælderen, som barnet er familiesammenført med, ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller efter integrationsloven, hvilket også kaldes kravet om selvforsørgelse

Det vil altså sige, at hvis kravet om bolig og forsørgelse er stillet som betingelse i forbindelse med barnets nuværende opholdstilladelse, vil disse stadig gælde ved forlængelse af opholdstilladelsen. Det vil fremgå af det brev, som barnet har modtaget fra Udlændingestyrelsen i forbindelse med tildeling af opholdstilladelse.

Er barnet fyldt 18 år?

Hvis ansøgeren, barnet, er fyldt 18 år, gælder kravet om, at dette skal bo ved den forælder, som barnet er blevet familiesammenført med, ikke længere.

Barnets opholdstilladelse er dog stadig betinget af, at forælderen bor fast i Danmark.

Selvstændig bolig

Det er et krav, at forælderen, som barnet er blevet familiesammenført med, råder over en selvstændig bolig af rimelig størrelse – så længe barnet er under 18 år.

Det er ydermere et krav, at det er forælderen, der skal have brugsretten over denne bolig. Er boligen en lejebolig, er det et krav, at lejekontrakten enten skal være tidsubegrænset eller gælde mindst 1 ½ år frem, efter ansøgningen indsendes.

En rimelig størrelse bestemmes ved, at der højst må bo 2 personer i boligen per beboelsesrum. Ellers er det som udgangspunkt en regel, at boligen skal være mindst 20 kvadratmeter per beboer.

Kravet om selvforsørgelse

Der stilles i nogle sager et krav om, at forælderen, eller den person som barnet er familiesammenført med, kan forsørge barnet. Det betyder altså, at forælderen ikke må modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller efter integrationsloven. Denne type af ydelser indebærer:

  • Integrationsydelse
  • Starthjælp
  • Kontanthjælp
  • Revalideringsydelse

Forælderen må ikke have modtaget denne type af ydelser, efter barnet har fået opholdstilladelse i første omgang.

Til gengæld må forælderen gerne have modtaget ydelser, der omfatter SU eller dagpenge, da dette er ydelser, som ikke gives efter lov om aktiv socialpolitik eller efter integrationsloven.

Det er uden betydning, hvis forælderen har modtaget mindre enkeltstående ydelser såsom hjælp til transport. Det gør altså ingen forskel på, om barnet kan få forlænget sin opholdstilladelse eller ej.

Så længe varer en forlænget opholdstilladelse

Barnet kan få forlænget sin opholdstilladelse, indtil barnet er fyldt 18 år – dog kun hvis forælderen stadig kan stille økonomisk sikkerhed for barnet.

Når barnet er fyldt 18 år, kan opholdstilladelsen forlænges med 4 år ad gangen – dog højst indtil forælderens eventuelle opholdstilladelse udløber.

ArabicDanishEnglishSpanish