Blog

Nye familiesammenføringsregler 2018

Nye familiesammenføringsregler 2018

Familiesammenføring skal være sværere for udlændinge, men lettere for udenlandsdanskere, der vil have en ægtefælle hertil. Derfor er tilknytningskravet afskaffet

En aftale der er resultatet af, at reglerne for at få en ægtefælle hertil har voldt regeringen problemer siden maj sidste år. Her fastslog menneskerettighedsdomstolen, at det var diskrimination, at Danmark dispenserede tilknytningskravet for folk, der havde boet i Danmark i mere end 26 år (26-års-reglen) læs mere om det ved at trykke her

Det fik myndighederne til helt at se bort fra 26-års-reglen. Og dermed skulle alle leve op til kravet om, at et ægtepars samlede tilknytning til Danmark er større end til et andet land, hvis de ville familiesammenføres.

Også selv om den ene ægtefælle var dansk statsborger, født og opvokset i Danmark, men for eksempel havde giftet sig med en udlænding.

Siden lempede Støjberg reglerne, så højtlønnede og højtkvalificerede udlandsdanskere fik mulighed for at vende hjem med en udenlandsk ægtefælle.

Tilknytningskravet skiftes ud med integrationskrav

Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder fire ud af seks krav, hvoraf kravet om bestået prøve i Dansk 3 er ufravigeligt.

Det betyder, at ægtefællerne/samleverne herudover samlet set skal opfylde mindst 3 af de resterende 5 betingelser. Herboende omfatter tillige udlandsdanskere, som vender tilbage til Danmark.

Se de nye krav her:

1. Herboendes sprogkundskaber:

Bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende (ufravigeligt krav)

2. Herboendes erhvervserfaring:

Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst fem år i Danmark.

3. Herboendes uddannelse:

Uddannelse i mindst seks år, heraf mindst et års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark.

Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10 klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.

4. Ansøgers (udlændingen) sprogkundskaber:

Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne, skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.

5. Ansøgers (udlændingen) erhvervserfaring:

Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre ud af de seneste fem år.

6. Ansøgers (udlændingen) uddannelse:

Bestået uddannelsesforløb af mindst et års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.

Ingen familiesammenføringer til belastede boligområder

Lige nu er reglerne sådan, at man skal leve op til boligkravet, som betyder, at man skal have en bolig på mindst 2 værelser eller 40 kvm som det kræves i forvejen, så familiens bolig ikke længere må ligge i et udsat boligområde. Det betyder, at hvis man bor i en ‘ghetto’ som fx Tingbjerg eller Mjølnerparken, vil man ikke leve op til kravene.

Økonomisk sikkerhedstillelse

Lige nu er den økonomiske sikkerhedstillelse på omkring 54.000 DKK hvilket også bliver ændret til det dobbelte. Denne skærpelse gælder for alle, uanset om man er udlandsdansker, udlænding eller almindelig dansker.

Den økonomiske sikkerhedsstillelse fordobles altså til 100.000 DKK istedet for 50.000 DKK

Dansk prøve

Dansk sprog kravet bliver også skærpet, så udover at skulle bestå danskprøven på A1-niveau efter 6 måneder, skal man også bestå en danskprøve på A2 niveau, før 9 måneder efter man har fået sin opholdstilladelse i Danmark. Før i tiden skulle den udenlandske ægtefælle bestå en dansk prøve indenfor 6 måneder, hvilket var obligatorisk, som betød at alle udlændinge som kom til Danmark skulle bestå denne prøve. Nu er denne betingelse skærpet, hvilket betyder at udlændingen skal bestå 2 dansk prøver indenfor 9 måneder.

Eksisterende regler suppleres

De nye regler vil supplere de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring, herunder 24-årsreglen, selvforsørgelsespligten og vandelskravet, der videreføres. Det betyder at de gamle regler stadig gælder.

Også adgangen til at få kontant- og uddannelseshjælp bliver skærpet.

Det bliver sværere for udlændinge at få ret til velfærdsydelse i Danmark som dagpenge og kontanthjælp.

Det nuværende opholdskrav for ret til uddannelses- eller kontanthjælp på mindst syv ud af otte års lovligt ophold ændres til mindst ni ud af ti års lovligt ophold.

Det strammere opholdskrav skal få flere til at gå fra integrationsydelse til beskæftigelse, fremgår det af aftalen.

Den indfører samtidig et supplerende krav om to et halvt års beskæftigelse inden for de seneste ti år for at have ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

Hvad betyder det for dig?

Hvis du som almindelig borger i Danmark skal til at lave en familiesammenføring, bliver dette sværere uanset, hvem du er, da de almindelige betingelser bliver skærpet, såsom det økonomiske krav og dansk prøverne. Man kan dog glæde sig over, at tilknytningskravet bliver afskaffet, hvilket betyder, at man ikke skal leve op til tilknytningskravet, som voldte store problemer for hjemvendte danskere.

Har du en eksisterende sag i gang hos Udlændingestyrelsen gælder disse nye regler ikke for dig.

Loven skal endelig vedtages, og de nye regler træder først i kraft, når loven er endelig vedtaget af Folketinget. Hvilket betyder, at skal man i gang med en familiesammenføring, er det en god ide at få den afleveret snarest muligt, så man kan komme ind under de nuværende regler!

Det er dog ikke sikkert, da politikerne kan lave loven med tilbagevirkende kraft.

Alle disse nye regler og skærpelser gælder ikke for dig hvis du har gang i en EU familiesammenføring eller er undtaget fra reglerne pga. fx særbørn eller sygdom/handicap

 

 

 

ArabicDanishEnglishSpanish